Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2016

Ikuszka
2386 410a 500
Reposted fromRacuch Racuch viaSkydelan Skydelan
5363 9119 500

rewelcomed:

the world was so pink tonight i was in awe

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaSkydelan Skydelan
Ikuszka
9776 3661
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSkydelan Skydelan
Ikuszka
4088 9860 500
Reposted fromwsukience wsukience viaCheshire-Cat Cheshire-Cat
Ikuszka
Reposted fromFlau Flau viaCheshire-Cat Cheshire-Cat
Ikuszka
2686 d16f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacoeur1313 coeur1313
Ikuszka

November 20 2016

Ikuszka
Ikuszka
Ikuszka
8999 c477 500
Reposted fromoll oll viafoodforsoul foodforsoul
Ikuszka
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viafoodforsoul foodforsoul
Ikuszka
6668 bf68 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialouve louve
Ikuszka
9878 b4e6
Reposted fromcholera cholera viafajnychnielubie fajnychnielubie
Ikuszka
4279 4457
pot cat
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
Ikuszka
2052 20f9 500
Reposted fromleukopenia leukopenia viacudoku cudoku
Ikuszka
Ikuszka
Wyobraź to sobie: wieś, małe środowisko, gdzie każdy wie, co kto robił w 1943, jak się wówczas zachował. Sąsiedzi pani Szury do dziś mają w domach meble po Polakach, szklanki po Polakach, sztućce po Polakach, a ona chodzi ze zniczami i kwiatami na groby dawnych właścicieli tych mebli i szklanek.
— Witold Szabłowski w rozmowie z Igorem T. Miecikiem, "Wołyń. Byli też sprawiedliwi Ukraińcy, którzy ratowali Polaków", Gazeta Wyborcza Duży Format, 6.10.16
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
Ikuszka
1966 8d81 500
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku
Ikuszka
7095 bbfd 500
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku
Ikuszka
6706 e97c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl